Skip to main content

Statut fundacji

„MikulskiART”  ustanowionej przez Fundatora Dariusza Mikulskiego aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Łukasza Jaksę w dniu 30.11.2022 r., Rep. A NR 9097/2022

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja działa pod nazwą Fundacja MikulskiArt.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Dąbrowa.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyznaczonym przez cele Fundacji, o których mowa w § 7 i z przeznaczeniem na ich realizację.

§ 5

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Ministrem właściwym  do spraw Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele Fundacji.

§ 7

1.Fundacja ma na celu:

  1. rozwój i promocję kultury i nauki, 
  2. edukację muzyczną,
  3. kultywowanie dziedzictwa narodowego.

2. Dla realizacji celu opisanego w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
90.01.Z – Działalność związana z wystawieniem przedstawiań artystycznych
90.02.Z – Działność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 8

Fundacja osiąga cele w szczególności, przez:

 1. organizację imprez kulturalnych, w szczególności koncertów, spektakli teatralnych i operowych, spotkań z twórcami, seminariów, warsztatów, kursów i konkursów
 2. promocję twórców,
 3. podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących popularyzacji kultury i powstawaniu środowisk kulturotwórczych,
 4. poszukiwanie i promowanie utalentowanych artystów,
 5. organizację seminariów i sympozjów naukowych i kulturalnych,
 6. pomoc w dostępie do edukacji kulturalnej i kultury, zwłaszcza osobom  mającym utrudniony dostęp,
 7. wspieranie edukacji kulturalnej przez udzielanie grantów i stypendiów naukowych,
 8. organizacje i prowadzenie lekcji gry na instrumentach, 
 9. zakup i redystrybucja instrumentów i akcesoriów muzycznych oraz materiałów edukacyjnych,
 10. zakup i ochrona dzieł sztuki,
 11. współpracę międzynarodową i wymianę kulturalną.

Rozdział III.
Majątek Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski i inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 10

Fundusz założycielski  wniesiony przez Fundatora  stanowi  kwota  3.000 zł,  z  której   1.000 zł jest przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

§ 11

Źródłem innego mienia mogą być darowizny, dotacje, granty, subwencje , zapisy, środki pozyskane ze zbiórek publicznych, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację i inne.

Rozdział IV.
Władze Fundacji.

§ 12

Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

§ 13

Zarząd  prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 14

Zarząd  jest jednoosobowy. Z zastrzeżeniem § 15 zarząd  jest  powoływany i odwoływany  przez  Radę Fundacji na wniosek Fundatora. Kadencja trwa 3 lata. 

§ 15

Pierwszym zarządem jednoosobowym i jednocześnie  Prezesem Zarządu jest Fundator.

§ 16

Za prowadzenie spraw Fundacji Zarząd nie otrzymuje  wynagrodzenia.  Rada Fundacji  może podjąć uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia i jego wysokości.

§ 17

Rada Fundacji składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych  przez Fundatora na okres 3 lat. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.

§ 18

Do kompetencji  Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie  stałego nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami i stanem faktycznym,
 3. inicjatywa w zakresie programów i kierunków rozwojowych Fundacji,
 4. opiniowanie rocznych planów  i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 5. powoływanie i odwoływanie  Prezesa Zarządu,
 6.  zmiana Statutu,
 7. decyzja o likwidacji Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego  w miarę potrzeb,  przynajmniej dwa razy na rok. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane

§ 20

Uchwały zapadają większością głosów, za wyjątkiem uchwały o likwidacji Fundacji, która wymaga jednomyślności.

§ 21

Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie. Należy się zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.

§ 22 

Zmiana statutu może nastąpić na wniosek  Zarządu albo z inicjatywy Rady Fundacji i wymaga uchwały Rady Fundacji  podjętej większością głosów.

§ 23

Likwidacja Fundacji następuje w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

§ 24

Rada Fundacji powołuje likwidatora, którym może być ostatni Zarząd  i decyduje o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji.